Wypowiedzenie umowy o pracę


Wypowiedzenie - Umowę o pracę dzieli się na trzy niezależne, prawne etapy, czyli podpisanie umowy o pracę, realizację postanowień umowy i wypowiedzenie umowy o pracę.
W jaki sposób będzie wyglądać umowa ze strony formalnej?

Zawarcie umowy o pracę

Zgodnie z art. 29 KP, umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Nie stanowi to wszakże, że umowa ustna nie jest ważna. W wypadku umowy ustnej, pracodawca zobowiązuje się potwierdzić pracownikowi na piśmie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od momentu podjęcia pracy warunki oraz rodzaj umowy. Ponadto, z otrzymanej umowy o pracę musi jasno wynikać jakiego rodzaju umowa została zawarta. Należy również określić warunki, na których została zawarta a w szczególności:

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, wzór do pobrania
Realizacja postanowień umowy

Każda ze stron umowy, zarówno pracodawca, jak i pracownik, mają obowiązek przestrzegać warunki nie tylko podpisanej umowy o pracę, ale również przepisów BHP i Kodeksu pracy. Ewentualne zmiany w umowie muszą być sporządzane jako pisemne aneksy do umowy o pracę pod rygorem ich nieważności.

Rozwiązanie umowy

Wypowiedzenie umowy o pracę jest możliwe tylko na piśmie za potwierdzeniem jego odbioru (również za pomocą poczty). Dodatkowo, trzeba zachować określony warunkami umowy czas wypowiedzenia. Standardowo dla umowy o pracę na czas nieokreślony ma zastosowanie 30 dniowy okres wypowiedzenia. W pozostałych przypadkach zwykle stosuje się czternastodniowy okres zakończenia trwania umowy, w przypadku, gdy umowa dopuszcza jej wcześniejsze zakończenie.

Rodzaje umów o pracę:


Umowy w Polskim prawie