SesjeElixirow.pl

Sprawdź nowe informacje. Godziny
księgowania przelewów w Sesje Elixir na 2021 rok:

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie – Umowę o pracę dzieli się na trzy niezależne, prawne etapy, czyli podpisanie umowy o pracę, realizację postanowień umowy i wypowiedzenie umowy o pracę.
W jaki sposób będzie wyglądać umowa ze strony formalnej?

Wypowiedzenie – Umowę o pracę dzieli się na trzy niezależne, prawne etapy, czyli podpisanie umowy o pracę, realizację postanowień umowy i wypowiedzenie umowy o pracę.
W jaki sposób będzie wyglądać umowa ze strony formalnej?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, wzór do pobrania

 • stanowisko pracy lub pełnioną funkcję, jeżeli są one wyodrębniane w strukturze organizacyjnej zakładu pracy (w jego regulaminie organizacyjnym)
 • wykonywanego przez pracownika zawodu lub posiadanej specjalności
 • termin rozpoczęcia pracy
 • miejsce pracy i miejsce jej wykonywania
 • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy

Realizacja postanowień umowy

Każda ze stron umowy, zarówno pracodawca, jak i pracownik, mają obowiązek przestrzegać warunki nie tylko podpisanej umowy o pracę, ale również przepisów BHP i Kodeksu pracy. Ewentualne zmiany w umowie muszą być sporządzane jako pisemne aneksy do umowy o pracę pod rygorem ich nieważności.

Rozwiązanie umowy

Wypowiedzenie umowy o pracę jest możliwe tylko na piśmie za potwierdzeniem jego odbioru (również za pomocą poczty). Dodatkowo, trzeba zachować określony warunkami umowy czas wypowiedzenia. Standardowo dla umowy o pracę na czas nieokreślony ma zastosowanie 30 dniowy okres wypowiedzenia. W pozostałych przypadkach zwykle stosuje się czternastodniowy okres zakończenia trwania umowy, w przypadku, gdy umowa dopuszcza jej wcześniejsze zakończenie.

Rodzaje umów o pracę:

 • na czas określony
 • na czas nieokreślony
 • tymczasowa
 • na zastępstwo
 • na okres próbny
 • umowa o pracę wzór do pobrania

SesjeElixirow.pl

Umowy w Polskim prawie:

Umowy są zawierane na wykonanie określonej czynności, do których obie strony doszły zakładając zgodne oświadczenia woli w określonej formie. W umowach cywilnoprawnych większy nacisk jest kładziony na wykonanie konkretnej czynności pracy, a nie na miejscu, czy czasie w jakim zostanie wykonana. Pracodawca w takiej umowie nie ma obowiązku opłacania składek, ubezpieczenia społecznego i udzielania urlopu.
Najczęściej taka umowa jest zawierana, gdy pracodawca nie potrzebuje pracownika na stałe, a zależy mu na wykonaniu określonego zadania. Najczęściej zawierane umowy cywilnoprawne to: umowa zlecenie i umowa o dzieło.

Umowę o pracę dzieli się na trzy niezależne, prawne etapy, czyli podpisanie umowy o pracę, realizację postanowień umowy i wypowiedzenie umowy o pracę. W jaki sposób będzie wyglądać to ze strony formalnej? Więcej…
Jedną z umów cywilnoprawnych jest umowa o dzieło, w której chodzi o wykonanie przyjętego zlecenia zawartego w podpisanej umowie i zapłaty wynagrodzenia za konkretne wykonane działanie. W umowie o dzieło musi być określone co ma wykonać przyjmujący zlecenie. Więcej…
Umowa Zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, która jest określona w kodeksie cywilnym. Umowa zawarta pomiędzy dwiema stronami zleceniodawcą i zleceniobiorcą, w której jest wyszczególnione wykonanie określonego zadania odpłatnego lub nieodpłatnego. Więcej…
Umowa najmu jest zawierana przez wynajmującego, który w umowie zobowiązuje się oddać rzeczy ruchome lub nieruchome do używania przez najemcę. Umowę najmu mieszkania można zawrzeć na czas określony lub nieokreślony. Więcej…
Zgodnie z artykułem 555 Kodeksu cywilnego, sprzedaż jest to umowa cywilna, w której „sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.” Więcej…