Umowa zlecenie


Umowa Zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, która jest określona w kodeksie cywilnym. Umowa zawarta pomiędzy dwiema stronami zleceniodawcą i zleceniobiorcą, w której jest wyszczególnione wykonanie określonego zadania odpłatnego lub nieodpłatnego.

W umowie zlecenie jest istotne staranne wykonanie zlecenia. a mniejszy nacisk jest położony na osiągnięcie wyznaczonego celu, oczywiście zależy jak jest skonstruowana umowa. Podpisując umowę zlecenie przysługuje większa swoboda, niż np. w umowie o pracę, w której jest określone w jakim miejscu i czasie należy wykonać określoną czynność. Zleceniobiorca może (podnająć) wykonawcę do realizacji czynności, którą miał on wykonać, w tedy cała odpowiedzialność wykonania zadania zawartego w umowie, należy do zleceniobiorcy. Przeważnie wynagrodzenie wypłaca się po wykonaniu pracy, ale istnieje możliwość wypłacenia zaliczki przed przystąpieniem do pracy.

Różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenie:


Umowa o pracę podlega pod K.p., to oznacza, że wszystkie poczynania zarówno pracownika, jak i pracodawcy, regulują przepisy prawa. Z kolei, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, sporządzoną pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Reguluje ją przepisy Kodeksu cywilnego. Jednakże to nie jedyne różnice pomiędzy tymi umowami.

Umowa o pracę

Zgodnie z przepisami ustawy, umowę o pracę zawrzeć można na czas określony lub nieokreślony. Z postanowień umowy o pracę powinno wynikać jakiego rodzaju umowę zawarły strony. Trzeba również określić warunki, na jakich została zawarta umowa, a w szczególności:

Znaczący jest również fakt, iż rozwiązanie umowy o pracę może odbyć się tylko w sposób przewidziany K.p..

Umowa zlecenia

Umowa powinna być zawarta na piśmie, pod rygorem jej nieważności, każde jej zmiany postanowień muszą zostać opisane stosownymi aneksami. Nie ma z kolei nakreślonych wytycznych, podłóg jakich musi być ona zawierana. Ustawa nie przewiduje także minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzeniowych. Nie ma również zapisów co do urlopu i przerw w wykonywanych obowiązkach. Wszystko to musi być określone indywidualnymi postanowieniami umowy.