Umowa zlecenie


Umowa Zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, która jest określona w kodeksie cywilnym. Umowa zawarta pomiędzy dwiema stronami zleceniodawcą i zleceniobiorcą, w której jest wyszczególnione wykonanie określonego zadania odpłatnego lub nieodpłatnego.

W umowie zlecenie jest istotne staranne wykonanie zlecenia. a mniejszy nacisk jest położony na osiągnięcie wyznaczonego celu, oczywiście zależy jak jest skonstruowana umowa. Podpisując umowę zlecenie przysługuje większa swoboda, niż np. w umowie o pracę, w której jest określone w jakim miejscu i czasie należy wykonać określoną czynność. Zleceniobiorca może (podnająć) wykonawcę do realizacji czynności, którą miał on wykonać, w tedy cała odpowiedzialność wykonania zadania zawartego w umowie, należy do zleceniobiorcy. Przeważnie wynagrodzenie wypłaca się po wykonaniu pracy, ale istnieje możliwość wypłacenia zaliczki przed przystąpieniem do pracy.

Wypowiedzenie umowy zlecenie nieodpłatna WZÓR do pobrania dla każdego

Różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenie:


Umowa o pracę podlega pod K.p., to oznacza, że wszystkie poczynania zarówno pracownika, jak i pracodawcy, regulują przepisy prawa. Z kolei, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, sporządzoną pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Reguluje ją przepisy Kodeksu cywilnego. Jednakże to nie jedyne różnice pomiędzy tymi umowami.

Umowa o pracę

Zgodnie z przepisami ustawy, umowę o pracę zawrzeć można na czas określony lub nieokreślony. Z postanowień umowy o pracę powinno wynikać jakiego rodzaju umowę zawarły strony. Trzeba również określić warunki, na jakich została zawarta umowa, a w szczególności:

Znaczący jest również fakt, iż rozwiązanie umowy o pracę może odbyć się tylko w sposób przewidziany K.p..

Umowa powinna być zawarta na piśmie, pod rygorem jej nieważności, każde jej zmiany postanowień muszą zostać opisane stosownymi aneksami. Nie ma z kolei nakreślonych wytycznych, podłóg jakich musi być ona zawierana. Ustawa nie przewiduje także minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzeniowych. Nie ma również zapisów co do urlopu i przerw w wykonywanych obowiązkach. Wszystko to musi być określone indywidualnymi postanowieniami umowy.

Umowy w Polskim prawie